நீர் தன்மை

கங்கை
கங்கை நீரை பருகினால் உடலில் உள்ள உட்சூடு, மந்தம்,கயரோகம், பித்தம், வாதம், தேக எரிச்சல் இவைகள் நீங்கும். கங்கை நதியை பற்றி ஒரு சித்தர் இவ்வாறு சொல்கிறார்.

கங்கைநதி நீர்பிறவிக் காட்டுக்கோர் பேரனலாம்
துங்கமுற வப்புனலைத் துய்க்குங்கால் – அங்கவெப்பு
மந்தங் கயம்பித்தல் வாயுமே கங்காந்தல்
உந்துந்தா கங்களும்போம் உன்னு.

யமுனை
யமுனை நதி நீரை அருந்தினால் கனசுரம்,வெண்குட்டம், காசம், வெட்டை, தாகம், பித்த, வாந்தி,இரைப்பு,
இளைப்பு போன்ற நோய்கள் தீரும்.

யமுனைந்தி நீரா லதிசாரம் வெண் குட்டம்
சமனைநிகர் காசம்வெட்டை தாகம் – வமனமுறு
பித்த மிரைப்பிளைப்புப் பேசரிய தாதுநட்டம்
சுத்த வெள்ளைப் பாண்டிவைபோம் சொல்.

காவிரி
காவிரி நீரை பருகினால் இருமல், இரைப்பு,சோபை, தொண்டைக் கட்டு, இளைப்பு, தலையில் நீரேற்றம், இரத்தக குன்மம், வாய் உலர்தல் மற்றும் தேகத்தின் அழகு பெருகும்.

காவிரிநீ ராற்பொருமல் காசசுவா சஞ்சோபை
நீவுதொண்டைக் கட்டிளைப்பு நீரேற்றம் – பூவுலகின்
மன்னுதிரக் கட்டியொடு வாயுலர லென்பவைபோம்
பின்னுடற்குக் காந்தியுமாம் பேசு.

தாமிரபரணி
இவ்வாற்றின் நீரை பருகினால் காய்ச்சல், பித்தம், கண், புகைச்சல், இரைப்பு, சயம், கை கால் எரிச்சல் தீரும்.

தாம்பிரபன் னிப்புனலாற் சர்வசுரம் பித்துவிழித்
தூம்பிரமும் காய்ச்சல் சுவாச நோய்- தேம்பிமிகக்
கக்குகய மென்புருக்கி கைகா லெரிவுடனே
மிக்குறுதா கங்களும்போம் விள்.

இவ்வாறாக பல ஆற்றின் தன்மைகலை கண்டறிந்துள்ளனர்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *