பஞ்சாக்கரம் – கோரக்கர்

பஞ்சாக்கரம் – கோரக்கர்

முக்தி பெற மூவகைப் பஞ்சாக்கர முண்டு
முறையுடனே செப்பிடுவேன் மிகுந்து நன்றாய்
பக்தியுடன் தூல பஞ்சாக்கர மென்றும்
பயன் பெரிய காரண பஞ்சாக்கர மாகும்
நத்தியந்த மூவகையி னொவ்வொன் றின்பேர்
நமசிவய தூல பஞ்சாக்கர மாகும்
சித்தி நிறை சிவயநம சூக்கும பஞ்சாக்கரம்
சிதறாதோம்வயசி காரண பஞ்சாக்கரமாமே

சீவன் முக்தி பெறுவதற்கு மூன்று வகை பஞ்சாக்கரங்கள் உள்ளது அதனை முறையாக நீ அறிந்து கொள். பஞ்சாக்கரத்தின் உண்மையை உரைக்கின்றேன். பக்தியுடன் ஓதுவதற்கு தூல பஞ்சாக்கரமும் சித்தி பெற்று பயனடைய சூக்கும பஞ்சாக்கரமும் ஞானமெனும் பெருநிலை பெற காரண பஞ்சாக்கரமும் மிகவும் நல்லதாகும். இதனை அறிந்து இவ்வக்ரத்தை ஓதும் முறையறிந்து உச்சரிப்பதற்கு அந்த மூவகை பஞ்சாக்கரத்தின் ஒவ்வொன்றின் பெயரையும் சொல்கிறேன் கேள். நமசிவய என்பது தூல பஞ்சாக்கரம் சிவயநம என்பது சூக்கும பஞ்சாக்கரம். ஓம் வயசி என்பது காரண பஞ்சாக்கரம்.

ஆமேதான் தூல பஞ் சாக்க ரத்தை
அகலாமல் இல்லறத்தோர் செபிக்க முத்தி
நேமேபின் கிரியைமார்க்கம் சூக்குமம் நன்று
நெறியுடனேயோக நிலை காரண பஞசாக்கரமாகும்
பூமேவு பதியெழுத்தால் ஞான சித்தி
பொருள்ஞான சோதியது பொருந்த வேண்டில்
தாமே அம்-உம்-நம் மென்றநுட்டித் தேற்றி
தவறாது வாய்ப்பதுன்னை சீவன் முத்தி.

இவ்வாறாக இருக்கும் இந்த பஞ்சாகரங்ளில் இல்லற நெறியில் இருப்பவர்கள் நமசிவய என்ற தூல பஞ்சாக்கரத்தை எப்போதும் சிந்தையில் வைத்து சரியையிலிருந்து அகலாமல் செபித்து வர முத்தி கிட்டும். அன்புடனே பின் கிரியையில் அன்பே சிவமாய் நின்று சிவயநம என்ற சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தை நன்கு செபிக்க முத்தி கிட்டும். இந்நெறியில் மேலேறி யோக நிலையில் இருபப்வர்கள் ஓம் வயசி என்ற காரண பஞ்சாக்கரத்தை ஓதி செபிக்கவேண்டும். அனைத்திலும் சிறந்து இப்பூவுலகில் ஞான நிலையில் நிற்பவர்கள் “சி” என்ற பதியெழத்தை மவுனத்தில் ஊன்றி ஓத ஞான சித்தி கிடைக்கும். மெய்ப்பொருளும் ஞானமும் சோதியும் அந்த ஓரெழுத்திலேயே பொருந்தி நின்று தியானம் செய்ய அம்-உம்-நம் என்று அனுட்டித்து வாசியை ஏற்றி அதிலேயே கும்பகம் செய்து நிறுத்தி வந்தால் தவறாமல் நிச்சயம் உனக்கு சீவன் முக்தி வாய்க்கும்.


எங்களுடைய தமிழ் கடல் YouTube செனலை பதிவு செய்து(Subscribe), பல தரப்பட்ட ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் வழியில் இலவசமாக கற்று கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடல் YouTube செனல்


எங்களுடைய ஆங்கில வழி ஜாவா(Java) ஐடி தொழில்நுட்பம் YouTube செனலை பதிவு செய்து (Subscribe), இலவசமாக பல ஜாவா தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
ITGARDEN YouTube செனல்


எங்களுடைய வணிக இணைய தளம் வழியாக பல கைவினை பொருட்களை வாங்கி பயன் பெருங்கள்
PinePad eCommerce site
வணிக இணைய தளம் PinePad YouTube செனல்
PinePad YouTube செனல்


தமிழ் கடலின் புதிய மற்றும் பயனுள்ள பதிவுகளை அறிய கீழ்கானும் பக்கத்தை உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கி கொள்ளுமாறு (Facebook Page) தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்..
கீழே உள்ள லிங்கை click செய்து முகநூல் பக்கதின் உள்ளே நுழைந்து உங்கள் விருப்ப பக்கமாக்கிகொண்டு புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ் கடல் முகநூல் பக்கம்


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *