ஆசையை அடக்கலாமா

உலகத்தில் ஆசை மற்றும் ஐம் புலன்களை அடக்கிவர்கள் என்று யாருமே இல்லை அனைவருக்கும் ஆசை உண்டு அந்த ஆசையை ஒரு கட்டுப்பாடுன் அனுபவிப்பதில்எந்த ஒரு தவரும் இல்லை.

Continue reading