யோகத்தின் ஆரம்பம்

யோகத்தின் ஆரம்ப நிலையை பற்றி அழுகணிச் சித்தர் இந்த பாடலின் மூலம் விளக்குகிறார். கொல்லன் உலைபோலக் கொதிக்குதடி என் வயிறுநில் என்று சொன்னால் நிலைநிறுத்த கூடுதில்லைநில்லென்று சொல்லி

Continue reading