அகத்தியர் – காப்பு

அகத்தியர் – காப்பு

பூரணமாய் நிறைந்தகுரு மலர்த்தாள் போற்றி புகலுகிறேன் வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கந் தன்னை வாரணமா முகத்தோளைப் பணிந்து வாழ்த்தி வைத்தியந்தான் முந்நூற்றோ டறுபதுக்குள் காரணமாஞ் செந்துரம் பற்ப லேகியம்

Continue reading
கோரக்கரின் கற்பம்

கோரக்கரின் கற்பம்

உண்டதொரு கற்ப மிதை யுரைப்பே னிங்கு உண்மையுடன் முதாரசிங்கோர் பலமே கொண்டு வண்மையுறத் திரு நீற்றுச் சாறு தன்னால் வலுவாகத்திரிநாளும் ஆட்டிப பின்னர் பண்டுபோல் வட்டுச்செய்து ரவியுலர்த்திப்

Continue reading
வர்ம தாக்குதலுக்கு மருந்து தொடர்ச்சி – போகர்

வர்ம தாக்குதலுக்கு மருந்து தொடர்ச்சி – போகர்

வல்லாரை சாற்றை மேலேயும் தடவி இரண்டு துடைகளும் சோர்ந்திருக்கும் படியாக உட்கார வைத்து முதுகில் குத்து. உச்சியில்…

Continue reading