இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம்

Continue reading
பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

தோணாம லிராவணன் சிறையெடுத்த தோகைபொன்னாங் கன்னிதனைப் பிடுங்கிவந்து நாணாதே கல்லுரலி லிட்டுநைய நலம்பெறவே திலகமுன்

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

நீரிழிவுக்கு – இராமதேவர் (யாகோபு)

வன்னியிலை யுடனேதா னத்திப்பிஞ்சும் வகையாக நிழலுலர்த்திச் சூரணித்து நன்னயமா யெருமைப்பால் தன்னிற்போட நலமான பாலதுவுந் தோய்ந்து போகும்

Continue reading
திருமூலர் புலம்பல்கள்

உடலும் இறைவனும் – திருமூலர்

காயப்பை ஒன்று சரக்குப் பலவுள மாயப்பை ஒன்றுண்டு மற்றுமோர் பையுண்டு காயப்பைக் குள்நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால் மாயப்பை மண்ணாய் மயங்கிய வாறே.

Continue reading

யாகோபு கூறும் குழந்தை பேறுக்கான வழி

குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு இராமதேவர் என்ற யாகோபு சித்தர் ஒரு வழியை அருளியுள்ளார். நல்ல அனுபவமுள்ள சித்த மருத்தவரிடம் ஆலோசனை செய்து

Continue reading
வேலிப் பருத்தி – போகர்

வேலிப் பருத்தி – போகர்

வாங்கியே மணியாக்கி வாயில் கொண்டு வாகான படையது போல் வந்திட்டாலும் ஏங்கியே எவ்வளவு சனங்கள் மாளும் ஏகாந்த மூலியிது மெய்தீண்டாக் காலம் தாங்கியே முன் அனந்தம் பின்ன

Continue reading
வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

சொல்லுவேன் லிங்கமொன்று நாபி யொன்று சுகமாக வெண்காரம்திப்பி லிமி ளகும் வெல்லுவே நேர்வாளமாறு வித மாகச் சுத்திசெய்து சமனாகத் தானுங் கூட்டிக்

Continue reading
போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

நாமிதுவே வெளியாகச் சொன்ன நூறும் நாட்டிற்குள் வர்மானி நட்பொன் றில்லை தாமிதுவே வெளியாகச் சொன்னேன் என்று தாரணியில் இந்நூலை மறைத்தார் பாரே

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பெருவயிருக்கு – இராமதேவர் சித்தர்

கிழவியென்ற முருங்கைத்தோல் பொடியதாக்கிக் கிரகித்துக் காயமெட்டி லொன்றுதசேர்த்து பழையபடி பொடித்தூவி காயவைத்துப் பதிவான வெகுகடிதூள்

Continue reading