யாகோபு சித்தர்

பிரண்டை ரசம் – யாகோபு சித்தர்

நாருநீ பிரண்டை பிடி சட்டியிட்டு நல்லுள்ளி அதிநேரே பாணியிட்டு பாருநீ சட்டியிலே போட்டவித்துப் பதிவாக அதைக்கடைந்து வைத்துக்கொண்டு மோருஒரு படிவார்த்து

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

குழந்தைகளுக்கு விக்கல் வந்தால் நல்லது ஆனால் பெரியவர்களுக்கு விக்கல் வந்தால் அது ஆபத்தானது என்று பேச்சு வழக்கில்

Continue reading
வைராக்கியம் – அகத்தியர்

வைராக்கியம் – அகத்தியர்

நாட்டமென்ற பூரணத்தைக் காண வென்றால் நன்மையுள்ள சற்குருவாற் காண வேண்டும் ஓட்டமென்ற வோட்டமெல்லாம் வோடா தேநீ ஒருமனதாய் சுழிமுனையிலு கந்து நில்லு

Continue reading

அகத்தியர் கூறும் அவர் நூல் விவரம்

கேளப்பா மூன்றுலட்சங் காப்பு சொன்னேன் கிருபையுள்ள வர்தமது லட்சங் காப்பு சூளப்பா வைத்தியத்திலிரெண்டு லட்சஞ் சொன்னேன் அவற்றைக் குறுக்கியிரு

Continue reading
பஞ்சாக்கரம் – கோரக்கர்

பஞ்சாக்கரம் – கோரக்கர்

முக்தி பெற மூவகைப் பஞ்சாக்கர முண்டு முறையுடனே செப்பிடுவேன் மிகுந்து நன்றாய் பக்தியுடன் தூல பஞ்சாக்கர மென்றும் பயன் பெரிய காரண பஞ்சாக்கர மாகும் நத்தியந்த மூவகையி

Continue reading
வள்ளலார் அருளிய நெறிகள்

வள்ளலார் அருளிய நெறிகள்

கடவுள் ஒருவரே அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சிறுதெய்வ வழிபாடு தவிர்த்தல் வேண்டும், தெய்வங்கள் பெயரால் உயிர்ப்பலி செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். பசி

Continue reading
அண்டத்தின் தோற்றம் - அகத்தியர்

அண்டத்தின் தோற்றம் – அகத்தியர்

காணவே பரமசிவன் வானுண் டாக்கக் கருணையுள்ள திருமாலைக் கண்ணால் மேவிப் பூணவே சதாசிவத்தைப் பார்க்கும் போது புத்தியுடன் பேரண்டம் படைத்து

Continue reading
திருமூலர் புலம்பல்கள்

கல்வி – திருமூலர்

திருமூலர் உலக கல்வியான பணம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை பெரும் கல்வியை இங்கு கூறவில்லை. தன்னையும் , இறைவனையும் அறியும் அறிவைப் பெருவதையே கல்வி என்கிறார். குறிப்பறிந் தேன்உடல்

Continue reading