கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

கலியுகத்தின் இறுதி காலம்

அந்தநாள் அக்காலம் நமது நாட்டில் அநேகவிதப் பஞ்சங்கள் அவத்தை மெத்த சந்தேக மில்லாமல் சாட்சி யப்போ சாற்றிடுவே னாகாயந் தனிற் களாங்கம்

Continue reading
அகத்தியர் அருளிய வசிய விபூதி-பாடல்-விளக்கம்

அகத்தியர் அருளிய வசிய விபூதி

கிருபையுள்ள புலத்தியனேவ சிய மொன்று கெணிதமுடன் செல்லுகிறே னன்றாய் கேளு துருவமுள்ள வுருத்திரபூமி யிலே சென்று சுகமாக வெந்தஅஸ்திநீயெ டுத்து மைந்தா

Continue reading

இராமதேவர் வாழ்கை வரலாறு – பகுதி 1

இராமதேவர் புலத்தியரிடம் சீடராக இருந்தவர் என்றும், விஷ்ணு குலத்தில் தோன்றிய பிராமணர் என்றும் பின் வீரம்

Continue reading
ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சம்

ருத்ராட்சத்தைப் பற்றிய குறிப்புகள் சிவபுராணம், தேவிபாகவதம், லிங்கபுராணம் போன்ற நூல்களில் காணப்படுகின்றன. திரிபுராசுரன் என்ற அரக்கனைக் கொன்று,

Continue reading
வர்மம்த்தின் தோற்ற்ம்

வர்மத்தின் தோற்றம்

ஈசனும் பார்வதியும் ஒரு காடு வழியாக வரும்பொழுது ஒரு வேடன் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து படாத  இடத்தில் அடிப்பட்டு, உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தான். தாய் பார்வதி சிவனிடம்

Continue reading