கோரக்கரின் கற்பம்

கோரக்கரின் கற்பம்

உண்டதொரு கற்ப மிதை யுரைப்பே னிங்கு உண்மையுடன் முதாரசிங்கோர் பலமே கொண்டு வண்மையுறத் திரு நீற்றுச் சாறு தன்னால் வலுவாகத்திரிநாளும் ஆட்டிப பின்னர் பண்டுபோல் வட்டுச்செய்து ரவியுலர்த்திப்

Continue reading
வர்ம தாக்குதலுக்கு மருந்து தொடர்ச்சி – போகர்

வர்ம தாக்குதலுக்கு மருந்து தொடர்ச்சி – போகர்

வல்லாரை சாற்றை மேலேயும் தடவி இரண்டு துடைகளும் சோர்ந்திருக்கும் படியாக உட்கார வைத்து முதுகில் குத்து. உச்சியில்…

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம்

Continue reading