பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 3

அவனது வேண்டுதலை ஏற்ற சித்தர் பெருமான், “மனித உடல் ஓர் அற்புதம்ப் படைப்பு! இவ்வுடம்புள் காலம் காலமாக ஓர் பாம்பு உறக்க நிலையில் மூலாதாரச்

Continue reading
அபிராமி அந்தாதி

அபிராமி அந்தாதி

செல்வச்செழிப்பு பெற…. தனம்தரும் கல்விதரும் ஒருநாளும் தளர்வறியா மனம்தரும் தெய்வவடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம்தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கனம்தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி

Continue reading
பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

தமிழகம் போற்றும் சித்தர் பெருமக்களில் பாம்பாட்டிச் சித்தரும் ஒருவர் ஆவார். பாம்புகளைப் பிடிப்பது, படமெடுத்து ஆட வைத்து வேடிக்கை காட்டுவது இவரது

Continue reading
வேலிப் பருத்தி – போகர்

வேலிப் பருத்தி – போகர்

வாங்கியே மணியாக்கி வாயில் கொண்டு வாகான படையது போல் வந்திட்டாலும் ஏங்கியே எவ்வளவு சனங்கள் மாளும் ஏகாந்த மூலியிது மெய்தீண்டாக் காலம் தாங்கியே முன் அனந்தம் பின்ன

Continue reading
கொங்கணவர் வாழ்க்கை வரலாறு - பாகம் 2

கொங்கணவர் வாழ்க்கை வரலாற நிறைவு பகுதி

கொங்கணவர் போகமுனிவரை எப்போது எங்கு சந்தித்தார் என்பதற்கான பாடல்கள் இல்லை. ஆனாலும் போகரைப் பற்றிக் கொங்கணவர் கூறும்போது என்னை ஈன்ற

Continue reading
கொங்கணவர் வாழ்கை வரலாறு – பாகம் 3

கொங்கணவர் வாழ்கை வரலாறு – பாகம் 3

கொங்கணவர் போகமுனிவரை எப்போது எங்கு சந்தித்தார் என்பதற்கான பாடல்கள் இல்லை. ஆனாலும் போகரைப் பற்றிக் கொங்கணவர் கூறும்போது என்னை ஈன்ற

Continue reading
பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 2

அடுத்த நாள் அவன் மீண்டும் காட்டுக்குள் வந்தான். அவனெதிரே சில பாம்புகள் வந்தன. அவற்றையும் அவன் கொன்றான். காலப்போக்கில் அவன் பாம்புகளைக்

Continue reading
வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

வெண்காரக் குளிகை – அகத்தியர்

சொல்லுவேன் லிங்கமொன்று நாபி யொன்று சுகமாக வெண்காரம்திப்பி லிமி ளகும் வெல்லுவே நேர்வாளமாறு வித மாகச் சுத்திசெய்து சமனாகத் தானுங் கூட்டிக்

Continue reading

கொங்கணவர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம் 1

கொங்கு நாட்டில் இவர் பிறந்தமையால் இவரைக் கொங்கணவர் என்றே அழைத்தனர். இவர் கோவைக்கு அருகேயுள்ள பகுதியில் வசித்தார் எனச்

Continue reading
போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

நாமிதுவே வெளியாகச் சொன்ன நூறும் நாட்டிற்குள் வர்மானி நட்பொன் றில்லை தாமிதுவே வெளியாகச் சொன்னேன் என்று தாரணியில் இந்நூலை மறைத்தார் பாரே

Continue reading