பாதுகாப்பான சானிட்டரி நாப்கீன்களை பயன்படுத்துங்கள் ஆரோக்யத்துடன் வாழுங்கள்

உங்களில் எத்தனை பேர் பாதுகாப்பான சானிட்டரி நாப்கின் பயன்படுத்தி

Continue reading

காக்கிஸ்(Coccyx) எலும்பின் ரகசியம். ஒரு ஆன்மாவின் அடுத்த ஜன்மம் இங்கு இருந்தே உருவாகிறது

முதுகுதண்டின் கீழ் வால்பகுதி போன்ற ஒரு எலும்பு உள்ளது. இந்த எலும்பால் பிற உள் உறுப்புகளுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது எனவே இந்த எலும்பு எதற்கும் பயன்படாது

Continue reading
கனவு தொடர்ச்சி......

கனவு தொடர்ச்சி……

மனித நிலையே ஒரு இரண்டாஙக்கெட்டான் நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு கீழும் நம் காதுகள் ஓசையினைக் கேளாது ஒளியும்

Continue reading
கனவு

கனவு

பதஞ்சலி யோக சூத்ரம் 38 கனவு பற்றி கூறியுள்ளது அதை இங்கே சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்வப்ன நித்ராக் ஞானா லம்பனம்வா சொப்பனத்தில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலும் ஏற்படும் அறிவை தியானிக்கலாம்.

Continue reading