தோற்றம் கண்டு முடுடிவு செய்யாதீர்!

தோற்றம் கண்டு முடுடிவு செய்யாதீர்!

உஜ்ஜயினி நகரில் உயர்குலத்தில் பிறந்த ஒரு சிறுவன், சூழ்நிலை காரணமாக ஆடுமேய்ப்பவர் இல்லத்தில் வளர்ந்தான். பெரியவன் ஆனதும், அவனும் ஆடு

Continue reading
தஞ்சை அரசாளும் மீனாட்சி

தஞ்சை அரசாளும் மீனாட்சி

மதுரையில் தானே மீனாட்சி அரசாட்சி செய்கிறாள் தஞ்சையிலுமா அவளாட்சி நடக்கிறது என்பவர்கள், இந்தச் செய்தியைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மதுரையில்,

Continue reading