திருமூலர் புலம்பல்கள்

திருமூலரின் புலம்பல்

மனித உடலின் சிறப்பை நன்கு உணர்ந்து அதை உலகுக்கு எடுத்து காட்டியவர்கள் சித்தர்களே. சமயச் சார்வான உள்ளங் கொண்டவர்கள் உடலை வருத்திக் கடும் தவம் செய்வதும், கடினமான

Continue reading
கரு வளர்ச்சி

கரு வளர்ச்சி – திருமூலர்

உன்னிய கர்ப்பக் குழியாம் வெளியிலே பன்னிய நாதம் பகர்ந்த பிருதுவி வன்னியும் வாயுவும் ஆயுறுஞ் சுக்கிலம் மன்னிச் சமனாய் வளர்க்கும் உதகமே. உதகம் உதிரம் உறுங்கனல் வாயுவால்

Continue reading
அக்ஷ்ட்டாங்க-யோகம்

சித்த நிலையை அடைய

சித்தர்கள் தம்மையும் உலகத்தையும் உணர்ந்தவர்கள். பேரின்பம் என்ற சிவநிலையை அடைய சித்தர்கள் எட்டு வகை செயல்களின் மூலம் தங்கள் மன வலிமையை உயர்த்தி பேரின்பம் என்ற சிவநிலையை

Continue reading
கரு வளர்ச்சி

கோவில் திருவிழா

சிவாக்கியர் உருவவழிபாட்டை எதிர்கிறார் என்று முன்பதிவில் பார்தோம். அவர் உருவ வழிபாட்டின் திருவிழாவை இவ்வாறு எதிர்கிறார்.  ஊரில் உள்ள மனிதர்காள் ஒருமனதாய் கூடியே தேரில் வடத்தை விட்டு

Continue reading

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – அவன் நாலறு மாதமாய் குயவனை வேண்டிக் கொண்டு வந்தானொரு தோண்டி – மெத்தக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிக் போட்டுடைத் தாண்டி. விளக்கம்

Continue reading

யோகத்தின் ஆரம்பம்

யோகத்தின் ஆரம்ப நிலையை பற்றி அழுகணிச் சித்தர் இந்த பாடலின் மூலம் விளக்குகிறார். கொல்லன் உலைபோலக் கொதிக்குதடி என் வயிறு நில் என்று சொன்னால் நிலைநிறுத்த கூடுதில்லை

Continue reading