போகரின் வர்ம சூத்திர நூல்

மற்ற உயிர்களுக்கும் மனிதனுக்கும்…..

மனிதனுக்கும் மற்ற சீவராசிகளுக்கும் உள்ள அறிவுகளின் எண்ணிக்கையை இந்த பாடல்களின் மூலம் விளக்குகிறார் போகர். ஆச்சப்பா மாந்தருக்குப் பஞ்ச பூதம்

Continue reading
வர்மத்தின்-தொடர்ச்சி

வர்மத்தின் தொடர்ச்சி 2

இந்த பதிவில் வர்மத்தில் முக்கியமான பத்து வகையான தசவாயுக்களின் செயல்களை பார்போம். பிராணன் இதுவே உயிர்வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாசி துவாரம்

Continue reading

வர்மத்தின் தொடர்ச்சி 1

பத்துவிதமான வாயுக்கள் உடலில் உள்ளதாக பார்த்தோம். பத்துவகையான வாயுக்கள். பிராணன், அபானன், வியானன். உதானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகரன்,

Continue reading
திருமூலர் புலம்பல்கள்

திருமூலரின் புலம்பல்

மனித உடலின் சிறப்பை நன்கு உணர்ந்து அதை உலகுக்கு எடுத்து காட்டியவர்கள் சித்தர்களே. சமயச் சார்வான உள்ளங் கொண்டவர்கள் உடலை வருத்திக் கடும் தவம் செய்வதும், கடினமான

Continue reading
கரு வளர்ச்சி

கரு வளர்ச்சி – திருமூலர்

உன்னிய கர்ப்பக் குழியாம் வெளியிலேபன்னிய நாதம் பகர்ந்த பிருதுவிவன்னியும் வாயுவும் ஆயுறுஞ் சுக்கிலம்மன்னிச் சமனாய் வளர்க்கும் உதகமே. உதகம் உதிரம் உறுங்கனல் வாயுவால்சிதகுறும் அங்கங்கள் செய்து முடித்திடும்பதகுறும்

Continue reading
அக்ஷ்ட்டாங்க-யோகம்

சித்த நிலையை அடைய

சித்தர்கள் தம்மையும் உலகத்தையும் உணர்ந்தவர்கள். பேரின்பம் என்ற சிவநிலையை அடைய சித்தர்கள் எட்டு வகை செயல்களின் மூலம் தங்கள் மன வலிமையை உயர்த்தி பேரின்பம் என்ற சிவநிலையை

Continue reading
கரு வளர்ச்சி

கோவில் திருவிழா

சிவாக்கியர் உருவவழிபாட்டை எதிர்கிறார் என்று முன்பதிவில் பார்தோம். அவர் உருவ வழிபாட்டின் திருவிழாவை இவ்வாறு எதிர்கிறார். ஊரில் உள்ள மனிதர்காள் ஒருமனதாய் கூடியேதேரில் வடத்தை விட்டு செம்பை வைத்து

Continue reading

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – அவன் நாலறு மாதமாய் குயவனை வேண்டிக் கொண்டு வந்தானொரு தோண்டி – மெத்தக் கூத்தாடிக் கூத்தாடிக் போட்டுடைத் தாண்டி. விளக்கம்

Continue reading