கொங்கணவர் வாழ்க்கை வரலாறு – பாகம் 1

கொங்கு நாட்டில் இவர் பிறந்தமையால் இவரைக் கொங்கணவர் என்றே அழைத்தனர். இவர் கோவைக்கு அருகேயுள்ள பகுதியில் வசித்தார் எனச்

Continue reading