வள்ளலார் கொள்கைகள்

வள்ளலார் கொள்கைகள்

அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். உயிர்க் கொலை செய்யக் கூடாது. புலால் உண்ணக் கூடாது. கடவுள் ஒருவரே! அவரே அருட்பெரும்ஜோதி ஆண்டவர். சிறு தெய்வ வழிபாடு

Continue reading
கனவு தொடர்ச்சி......

கனவு தொடர்ச்சி……

மனித நிலையே ஒரு இரண்டாஙக்கெட்டான் நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அலை வரிசைக்கு கீழும் நம் காதுகள் ஓசையினைக் கேளாது ஒளியும்

Continue reading
கனவு

கனவு

பதஞ்சலி யோக சூத்ரம் 38 கனவு பற்றி கூறியுள்ளது அதை இங்கே சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்வப்ன நித்ராக் ஞானா லம்பனம்வா சொப்பனத்தில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலும் ஏற்படும் அறிவை தியானிக்கலாம்.

Continue reading
தியானம் ஒரு சிறு பார்வை

தியானம் ஒரு சிறு பார்வை

தியானம் என்பது அலைபாயும் நம் மனதை ஒருநிலை படுத்தும் நிலையே தியானமாகும். தியானம் இப்படி தான் செய்யவேண்டும் என்ற எந்த வரைமுறையும் கிடையாது

Continue reading
பிரம்மச்சரியம்

பிரம்மச்சரியம்

பாலுணர்வை அடக்குதல் அதன் மூலமாக உடலுறவை செய்யாமலிருத்தல், அதனால் விந்து சக்தியைக் காத்தல். முக்கியமாக உடலுறவை விட்டு விலகி இருத்தலே பிரம்மச்சரியமாகச் சொல்லப்பட்டாலும் அது

Continue reading