திருமூலர் புலம்பல்கள்

கல்வி – திருமூலர்

திருமூலர் உலக கல்வியான பணம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை பெரும் கல்வியை இங்கு கூறவில்லை. தன்னையும் , இறைவனையும் அறியும் அறிவைப் பெருவதையே கல்வி என்கிறார். குறிப்பறிந் தேன்உடல்

Continue reading
திருமூலர் புலம்பல்கள்

திருமூலரின் புலம்பல்

மனித உடலின் சிறப்பை நன்கு உணர்ந்து அதை உலகுக்கு எடுத்து காட்டியவர்கள் சித்தர்களே. சமயச் சார்வான உள்ளங் கொண்டவர்கள் உடலை வருத்திக் கடும் தவம் செய்வதும், கடினமான

Continue reading
கரு வளர்ச்சி

கரு வளர்ச்சி – திருமூலர்

உன்னிய கர்ப்பக் குழியாம் வெளியிலேபன்னிய நாதம் பகர்ந்த பிருதுவிவன்னியும் வாயுவும் ஆயுறுஞ் சுக்கிலம்மன்னிச் சமனாய் வளர்க்கும் உதகமே. உதகம் உதிரம் உறுங்கனல் வாயுவால்சிதகுறும் அங்கங்கள் செய்து முடித்திடும்பதகுறும்

Continue reading