தெனாலிராமன் - காளியின் அருள் கதை

தெனாலிராமன் – காளியின் அருள் கதை

அந்த ஆண்டு ஆந்திராவில் மழையே பெய்யவில்லை. அதனால் ஏரி, குளம், குட்டை அனைத்தும் வறண்டு கிடந்தன. அதனால் விவசாயம் நடைபெறவில்லை. அதனால்

Continue reading