இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பிரண்டை சூரணம் – இராமதேவர்

ஒரு நாழி தாய்ப்பாலில் பிரண்டையிட்டு அவித்து எடுத்து கொள்ள வேணடுமாம் அந்த பிரண்டையை பாலுடன் சேர்த்துப் பிழிந்து கொள்ள வேணடுமாம்

Continue reading
பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

பொன்னாங் கன்னித் தைலம் – இராமதேவர்

தோணாம லிராவணன் சிறையெடுத்த தோகைபொன்னாங் கன்னிதனைப் பிடுங்கிவந்து நாணாதே கல்லுரலி லிட்டுநைய நலம்பெறவே திலகமுன்

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

நீரிழிவுக்கு – இராமதேவர் (யாகோபு)

வன்னியிலை யுடனேதா னத்திப்பிஞ்சும் வகையாக நிழலுலர்த்திச் சூரணித்து நன்னயமா யெருமைப்பால் தன்னிற்போட நலமான பாலதுவுந் தோய்ந்து போகும்

Continue reading

யாகோபு கூறும் குழந்தை பேறுக்கான வழி

குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு இராமதேவர் என்ற யாகோபு சித்தர் ஒரு வழியை அருளியுள்ளார். நல்ல அனுபவமுள்ள சித்த மருத்தவரிடம் ஆலோசனை செய்து

Continue reading
இராமதேவரின் விக்கலுக்கான மருந்து

பெருவயிருக்கு – இராமதேவர் சித்தர்

கிழவியென்ற முருங்கைத்தோல் பொடியதாக்கிக் கிரகித்துக் காயமெட்டி லொன்றுதசேர்த்து பழையபடி பொடித்தூவி காயவைத்துப் பதிவான வெகுகடிதூள்

Continue reading