வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 4

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 3

அண்ணியார் விருப்பப்படி வள்ளல் பெருமான் மறுநாள் விட்டிற்கு வந்தார். தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட மேல்மாடி அறையில் புத்தகங்களுடன் சென்றுவிட்டார்

Continue reading
வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளலார் வாழ்க்கை வரலாறு 2

வள்ளல் பெருமான் பள்ளி பருவம் எய்தியதும் தமையனார் சபாபதி பிள்ளையே அவருக்கு கல்வி பயிற்சியைத் தொடங்கிவைத்தார். பின்னர் தமதாசிரியராகிய காஞ்சிபுரம்

Continue reading
வள்ளலார் அருளிய நெறிகள்

வள்ளலார் அருளிய நெறிகள்

கடவுள் ஒருவரே அவரே அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவர் சிறுதெய்வ வழிபாடு தவிர்த்தல் வேண்டும், தெய்வங்கள் பெயரால் உயிர்ப்பலி செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். பசி

Continue reading